Ons verhaal | Merkator

Ons verhaal


Velen onder jullie kennen waarschijnlijk de datum 2 mei 1963 als de oprichtingsdatum van Merkator. Deze oprichting kent een kleine voorgeschiedenis.

Voor Merkator was er de tweetalige kring Paul Michotte, opgericht door professoren de Béthune, Lefevre en Polspoel in 1941-1942. De kring werd vernoemd naar Paul Michotte, die de opleiding geografie aan de Katholieke Universtiteit Leuven introduceerde en een jaar eerder overleden was.

Het kringleven werd in die tijd dan ook overheerst door professoren. Een kringvergadering bestond dan voornamelijk uit lezingen. De studentikoziteit die we vandaag kennen, was dus afwezig.

In 1963 was de Paul Michotte-kring de laatste overgebleven kring met een tweetalig karakter. Dit bracht vaak, begrijpelijk, discussies teweeg.

Frans Depuydt diende in 1963, toen hij vice-praeses was van de kring, een voorstel in tot splitsing van de kring in een franstalig en nederlandstalig deel. De toenmalige praeses, Jacques Soyer, had hier begrip voor en snel volgde het voltallige praesidium.

De onderhandelingen duurden uiteindelijk een jaar en waren zo goed als afgerond op de Paasexcursie in 1963. Toen werden ook de nieuwe kringstatuten goedgekeurd.

De nieuwe kring zou ‘Mercator’ gaan heten. In 1964 werd het kringlied geschreven door Willy Detailleur en Frans Depuydt. De activiteiten die het organiseerde waren:


Het praesidium van Merkator was veel kleiner dan nu:


Verder waren er ook schachtenmeesters en cultuur-, sociaal- en onderwijsafgevaardigden die in gelijknamige raden Merkator vertegenwoordigden. Rond 1965 (de exacte datum is niet bekend) verschijnt bovendien de eerste editie van het kringblad: ’T is maar een woord Mercator. Vanaf eind jaren ’70 zou dit evolueren tot het ‘Merkatorke’, wat we vandaag nog steeds kennen.

De jaren 60 waren woelige tijden. De kring was dan wel gesplitst, de universiteit was dat nog niet. Mei ’68 staat symbool voor de rellen die door studenten werden ontketend om hun ongenoegen te uiten over de stand van zaken. Merkator nam hieraan dan ook actief deel.

Een heel tekenend voorbeeld hiervan was het protest tegen een Franstalige bibliothecaris in de aardrijkskundige bibliotheek (toen in de Dekenstraat). De studenten bekloegen zich meermaals over het feit dat ze niet begrepen werden of geen boeken konden uitlenen in hun eigen bibliotheek. Dit escaleerde tot een dreigbrief, geschreven door toenmalig praeses Dirk Vanderhallen en gericht aan de Vice-Rector met de boodschap dat Merkator de universiteitshallen zou komen bezetten. Zeer snel daarop was de zaak opgelost.

De eerste vrouwelijke praeses wordt verkozen, Ingrid Mestdagh in 1969. De jaren zeventig betekenen ook een nieuwe stroom aan geografiestudenten. Begin jaren zeventig was de richting bijzonder populair, nog nooit studeerden er zoveel geografen af.

In de jaren tachtig ging de kringwerking er een stuk rustiger aan toe. De band met de professoren verslechterde en een aantal jaren werd er geen praeses verkozen.

Begin jaren 90 waaide er een frisse wind door Merkator heen. In 1995 werd Jill Peeters, tegenwoordig weervrouw bij de VTM, verkozen tot praeses van onze kring.

In de jaren die daarop volgden, zeker naar het jaar 2000 toe, kende het praesidium een gestage uitbreiding. Medewerkers werden nu ook opgenomen in het praesidium en een gemiddeld praesidium was nu 25 koppen groot. Ook ontstond, om een onbekende reden, de traditie om twee praesessen te verkiezen.

Aangezien deze structuur snel tot verwarring leidde, is men teruggekeerd naar de originele indeling: Praeses & Vice-Praeses.

In 2003 werd een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuw kringlied. Het winnende lied is tot op de dag van vandaag het kringlied. Ter ere van het 55-jarig bestaan van Merkator zong Cantores, het studentikoze mannenkoor, een driestemmige versie heirvan, die je hier kan beluisteren.